راهنما و شرایط استخدام

لطفا موارد زیر را مطالعه کرده و پس از تایید وارد مرحله بعد شوید:

• در فرم استخدامی تمامی موارد خواسته شده را با دقت پُر کنید.
• لطفا توجه داشته باشید در آزمونی که پیش‌ِرو دارید 28 سوال وجود دارد و هیچ یک از سوالات نسبت به بقیه سوال‌ها برتری ندارند.
• فکر کنید چه عبارتی دقیقا حالت شما را در حین کار توصیف می‌کند ، کدام‌یک از آن‌ها بیشتر به شما نزدیک است و شما آن را بیشتر انجام می‌دهید، آن گزینه را علامت بزنید؛ سپس کدام‌یک از آن‌ها را کمتر عمل می‌کنید، آن گزینه را علامت بزنید.
• تاکید می‌گردد که جواب آزمون باید مبتنی بر حقیقت و شخصیت واقعی شما باشد، در غیر این صورت نتیجه آزمون برای ما معتبر نخواهد بود.